Meedenken om mee te doen

De samenleving staat voor een urgente en complexe opgave die iedereen raakt. En dat in een tijdsgewricht waarin de democratie onder druk staat en mensen de overheid wantrouwen. Het vervolg voor het Klimaatakkoord, zowel landelijk als lokaal, gaat ook over het functioneren van de democratie. De belangrijkste les die deze burgergesprekken hebben gegeven, is dat mensen de democratie willen versterken, mee willen praten en mee willen doen. Er zijn genoeg ideeën, kennis en ervaringen om dat waar te kunnen maken. Laten we die uitdaging oppakken.

Burgergesprekken

Dit is de slotalinea van het burgerrapport 'Meedenken om mee te doen'. Voor de zomer heeft het NPBO samen met het Klimaatavontuur vijf burgergesprekken over het klimaatakkoord georganiseerd, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de SER Borgingscommissie. Het waren mooie, ontwapenende en soms knetterende gesprekken waar de spanning in de samenleving over het klimaatakkoord aanwezig was. Nu, aan het eind van de zomer, kunnen wij het burgerrapport over het Klimaatakkoord publiceren.

Terugkoppeling deelnemers

In de zomer hebben de deelnemers aan de gesprekken de kans gekregen om te reageren op het concept rapport. Dat leverde leuke, kritische en informatieve mails op:

"Om te beginnen wil ik naar u en uw collega’s mijn bewondering en waardering uitspreken voor de enorme klus om van al die uiteenlopende opmerkingen tijdens de bijeenkomsten, een redelijk coherent verhaal te maken."

"Petje af voor deze stukken. Jullie hebben een groots werk verricht."

En ook een kritische reactie:

"Ik herken me niet in het beeld dat wordt geschetst van de boze burger. Ik heb geen boze burgers in Eindhoven gezien. Alleen heel erg gemotiveerde mensen die graag met het omvangrijke probleem aan de gang willen gaan en hoopten dat er een goed en werkbaar klimaatakkoord zou komen met harde afspraken. De onbetrouwbaarheid van de overheid is zeker aan bod gekomen."

Alle reacties zijn geanalyseerd en verwerkt in het rapport. Het gaf bijvoorbeeld een extra tip voor een innovatie windtechnologie en de toevoeging dat niet alle burgers boos zijn, maar dat het wantrouwen wel heel breed aanwezig is.

Wij hebben genoten van de 125 betrokken en dwarse burgers die de moeite hebben genomen om mee te praten. Het leerde ons opnieuw dat de inbreng van burgers broodnodig is voor de kwaliteit van het klimaatakkoord én voor de kwaliteit van de uitwerking.

Voor het volledige overzicht van de vijf gesprekken

Actieve rol bij uitwerking en implementatie

De uitkomst is ook opgenomen in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord dat op 10 juli 2018 werd gepubliceerd. In hoofdstuk 5 (pagina73, 74 en 75) is het Meedenken als voorwaarde om mee te doen opgenomen:

Zonder de medewerking van de burger kan de transitie niet slagen. Veel burgers willen actief meedoen in de uitvoering van het Klimaatakkoord. Daarvoor moeten bij de uitwerking van het Klimaatakkoord – zoals voorzien in de tweede helft van dit jaar – de juiste voorwaarden worden gecreëerd. Op basis van de gesprekken zijn drie voorwaarden te benoemen: Een stabiel beleidskader, de regierol voor de transitie op lokale en regionale schaal en de lokale aanpak richt zich op de individuele burgers en de lokale gemeenschap.

Wil je meer weten over onze dialoog aanpak kijk dan op de site van het Klimaatavontuur. Het klimaatavontuur is een samenwerking tussen Kirsten Notten, Marianne Zuur en Ariane Lelieveld. Wij brengen ieder op onze eigen wijze bewoners in beweging rondom vraagstukken over het klimaat.

#dagelijkswonenenleven #energietransitie #Ombouwen #Klimaatavontuur #Klimaatakkoord