Terminologie en kennis bij verduurzamen in de transitie

De kennisbank heeft als rond "Zelf Energie Produceren: van Enexis. Het is een overzicht met uitleg en informatie over zonnepanelen, salderen, klimaatverandering en tips om energie te besparen. Kijk voor alle informatie op https://www.zelfenergieproduceren.nl

Aardwarmte

Zie geothermie

Biogas

Biogas is methaangas gewonnen uit hernieuwbare bronnen zoals mest of GFT dat vergist is. Zie CH4. De kwaliteit van biogas is niet goed genoeg voor direct commercieel gebruik in ons huidige gasnetwerk maar kan daarvoor wel als grondstof dienen. Zie Groen Gas

Carbon Neutraal

Zie CO2 neutraal

CIS Paneel

Een CIS paneel, ook wel Dunne Film (Thin Film) paneel genoemd, bestaat uit Koper (Copper), Iridium en Selenium (CIS). De CIS zonnepanelen genereren met een lager vermogen Wp/m2toch een hogere kWh productie per m2 dan kristallijne zonnepanelen. Dit komt met name doordat deze panelen ook met een lagere lichtintensiteit een goede stroomproductie bereiken. Met andere woorden, Ze hebben een iets betere opbrengst maar hebben wel meer dak oppervlakte nodig. CIS zonnepanelen zijn over het algemeen iets minder temperatuurgevoelig en presteren in het algemeen beter dan andere panelen bij hogere temperaturen. De panelen zijn minder gevoelig voor gedeeltelijke schaduw. Het zonnepaneel bestaat uit smalle reepjes cellen die in serie verbonden zijn. De opbrengst neemt af naar rato van het bescaduwde oppervlak. Een kristallijn zonnepaneel bestaat uit vierkante cellen (meestal 60 stuks) die in serie met elkaar verbonden zijn. Worden hiervan enkele cellen afgedekt door schadu, dan neemt de opbrengst significant af. De panelen zijn esthetisch mooi met een diepzwarte kleur. Bedenk wel dat voor een dak op het zuiden zonder schaduw elementen kristallijne zonnepanelen volledig voldoen.

CH4

Methaan gas, gevormd door de omzetting van organisch materiaal onder hoge druk en temperatuur, diep in de aarde, (aardgas) of door anaerobe afbraak van organisch afval (biogas). Aardgas wordt gewonnen, vaak samen met aardolie, uit sedimentaire gesteenten. Nederland heeft een enorm aardgas veld (Slochteren) wat tientallen jaren een grote bijdrage heeft geleverd aan energievoorziening van heel Nederland. De verkoop van het gas heeft een grote bijdrage geleverd aan de economische ontwikkeling van Nederland. Tussen 1965 tot 2016 leverde de export van aardgas de Nederlandse economie bijna € 300 miljard aan aardgasbaten op. Aardgas is nog steeds een van de belangrijkste energiebronnen, maar is niet hernieuwbaar. Met het langzaam dichtdraaien van de aardgaskraan zal Nederland misschien al binnen 4-6 jaar afhankelijk worden buitenlandse import, waarvoor grote aanpassingen nodig zijn (bron: TNO whitepaper augustus 2017). Een onverwacht onderdeel van de energietransitie. Het verbranden van aardgas draagt bij aan het verhogen van CO2 in de atmosfeer. Aardgas mag dan wel de schoonste van alle fossiele brandstoffen zijn, maar is geen duurzame energiebron. Biogas wordt nog maar weinig gebruikt in Nederland als energiebron (niet commercieel). Methaan is net als CO2 een broeikasgas , maar heeft een veel groter effect (28x CO2). Het verbranden van biogas zet dit om in CO2 en dat levert dus niet alleen energie maar levert in dat opzicht ook een positieve bijdrage aan het milieu door de omzetting in een minder schadelijk gas. Daarom wordt biogas gezien als een hernieuwbare en duurzame energiebron.

CNG

Compressed Natural Gas: methaan gas onder hoge druk. Bio-CNG is gemaakt uit biogas.

CO2

Kooldioxide gas. Een belangrijk broeikasgas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is drastisch toegenomen sinds de industriële revolutie. De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat de toename van CO2 in de atmosfeer de belangrijkste oorzaak is van het opwarmen van de atmosfeer en de daaraan gekoppelde klimaatsverandering. NASA geeft een goed overzicht van CO2 toename in de atmosfeer https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/

CO2-neutraal C-neutraal

Carbon neutraal, C-neutraal of CO2 neutraal is een term die gebruikt wordt voor maatregelen van organisaties, bedrijven of personen om zoveel CO2 uit de atmosfeer te verwijderen (sekwestratie) als er aan toegevoegd wordt; Het doel van C-neutraal is een nul-CO2 footprint, C-neutraal wordt ook gebruikt voor het bereiken van een balans tussen de uitstoot van CO2en een equivalente hoeveelheid CO2 die vastgelegd wordt (CO2 sekwestratie). Dat kan ook door het inkopen van C-krediet bij anderen die CO2 sekwestreren zonder uitstoot (bv door het aanplanten van bossen).

Crowdfunding

Een leenterm uit de Engelse taal met daarin het woord "crowd", een grote groep mensen, en het woord "funding" wat financiering betekent. Dus financiering door een grote groep en niet door banken of groot-investeerders. Dat kunnen particulieren of kleine bedrijven zijn. Het idee is dat een grote groep van kleine investeerders rechtstreeks een project financiert zonder tussenkomst van intermediaire organisaties zoals banken. Sinds de opkomst van het internet wordt crowdfunding meer en meer gebruikt omdat de communicatie tussen grotere groepen zo gemakkelijk is. Grote bedragen kunnen snel door veel kleine bijdragen voor goede ideeën bij elkaar gebracht kunnen worden zonder groot financieel risico voor de deelnemers omdat het meestal over kleine bedragen gaat. Crowdfunding is met name populair voor groene, duurzame investeringen om relatief kleinere projecten van de grond te krijgen waar de grotere investeerders minder belangstelling voor hebben.

Duurzaamheid

De meest gebruikte definitie is die van de United Nations Commission on Environment and Devlopment (1983): "sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs". Vaak komt daar de volgende nog bij "particularly with regard to use and waste of natural resources". Vrij vertaald gaat duurzaamheid dus over het goed omgaan met wat we als mensheid nodig hebben zodanig dat toekomstige generaties niet in de problemen komen, specifiek voor wat betreft het gebruik en de verspilling van grondstoffen.

Electrische auto

Auto's die volledig aangedreven worden met een electromotor (s) en waarbij de elektrische energie die daarvoor nodig is opgeslagen wordt in accu's die bijgeladen kunnen worden door koppeling aan het elektriciteitsnet en/of door zonnepanelen.

Energielabel; auto's

Met het energielabel voor auto's kun je zien hoe zuinig een nieuwe auto is ten opzichte van andere auto's van vergelijkbare grootte, aangeduid met de letters A (zeer zuinig met brandstof) tot en met G (zeer onzuinig). Een auto met energielabel A verbruikt zeker twintig procent minder brandstof dan een auto uit grootteklasse met een label C/D. Een auto met energielabel B is iets minder zuinig maar verbruikt nog altijd tien tot twintig procent minder brandstof. De labels geven ook aan wat het brandstofverbruik van de auto is, en de CO2 uitstoot onder specifieke condities.

Energielabel; electrische apparaten

Het energielabel voor apparaten is in de EU ingevoerd in 1995 met een schaal van A (meest energiezuinig) tot G (minst energiezuinig). Omdat apparaten snel energiezuinig werden , werd het label A uitgebreid met A+, A++ en A+++. Voor veel apparaten geldt dat door aangescherpte energie-efficiëntie eisen vanuit de Europese Unie geen apparaten met labels A, B, C of D meer voor de Europese markt mogen worden geproduceerd. Voor koelkasten en vriezers geldt bijvoorbeeld dat A+ de minst zuinige klasse is voor apparaten die nieuw op de markt worden gebracht. In 2020 zullen de labels in een beter jasje gestoken worden om beter te passen bij de snelle technologische ontwikkelingen.

Energielabel; Huis

Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A++ (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen. Het energielabel is een document waarin deze kenmerken zijn beschreven. Alle huizen in Nederland hebben bij de invoering van het energielabel in 2015 een voorlopig label gekregen. Bij verkoop of nieuwe verhuur moet dit label vastgesteld zijn door een onafhankelijke evaluatie. Zie www.energielabel.nl Energievebruik per vierkante meter per maand: A++ minder dan 0.5 GJ, A+ minder dan 0.7 GJ, A minder dan 1.05 GJ, B, minder dan 1.3 GJ, C minder dan 1.6 GJH, D minder dan 2.0 GJ, E minder dan 2.4 GJ, F minder dan 2.9 GJ, G meer dan 2.9 GJ

Energieneutraal

Men spreekt over energieneutraal als er evenveel energie gebruikt wordt als er opgewekt wordt, dus als er geen energietoevoer van buitenaf nodig is. Wordt dit gekoppeld aaan Klimaat-neutraal (geen CO 2 uitstoot; ook wel C-neutraal genoemd) dan zijn ook fossiele brandstoffen uitgesloten.

Energietransitie

De overgang van fossiele brandstoffen voor het opwekken van energie (hout, kolen, olie en gas) naar volledig hernieuwbare en duurzame energiebronnen (bv.zon en wind). In de Energiewende in Duitsland wordt ook kernenergie vervangen door duurzame energiebronnen. Nederland wil in 2050 een volledig duurzame energievoorziening die betaalbaar en betrouwbaar moet zijn. Het gaat niet alleen over een volledig duurzame energievoorziening maar ook om de uitstoot van CO 2 zo veel mogelijk terug te brengen. Er is veel discussie of bio-brandstoffen zoals hout die duurzaam verkregen zijn (b.v. herplanten van bossen en daarom CO2 neutraal) als duurzaam beschouwd kunnen worden vanwege de luchtvervuiling die deze brandstoffen veroorzaken. Het verbranden van organisch CH4 (biogas) zet dit broeikasgas om in het minder schadelijke CO2. Het verbranden van biogas als energiebron levert in dat opzicht een positieve bijdrage aan de energietransitie.

Geothermie

Geo: de aarde en thermie: warmte. Een mooi woord voor warmte uit de aarde. Geothermie wordt gewoonlijk gebruikt voor de warmte uit de diepe aarde, van dieptes van meer dan 500 meter en aardwarmte voor dieptes minder dan 500 meter. Dit omdat het boren van diepe putten veel voorbereiding en hoge kosten met zich meebrengt. Hoe dieper hoe warmer; gemiddeld zo'n 2.5-3°C per 100 meter. Die warmte is afkomstig van natuurlijk radioactief verval en dat is een vrijwel onuitputtelijke bron. De warmte kan gewonnen worden door het boren van putten en het oppompen van het warme water. Als de temperatuur hoog geneeg is dan kunnen er stoomturbines mee aangedreven worden (zoals in IJsland) voor de opwekking van elektriciteit. In Nederland moet dan echt heel diep geboord worden, maar hoe dieper hoe moeilijker de watertoevoer en hoe duurder de waterput. Daarom tappen de meeste geothermische projecten in Nederland in water op dieptes van 2500-3000 meter en wordt de warmte gebruikt voor stadsverwarming of de verwarming van kassen.

Gelijkstroom DC XXXXXXX

Groen gas

Groen gas is een verzamelnaam voor diverse soorten hernieuwbaar methaan gas wat voldoet aan de kwaliteitseisen voor ons Nederlandse gasnetwerk. Groen gas kan bijgemengd worden in ons gasnetwerk en als grondstof dienen voor (bio)CNG en (bio)LNG. Zie ook goed artikel over BioLNG in Duurzaamnieuws

Groene stroom

Groene stroom is elektrische energie die opgewekt wordt uit duurzame energiebronnen. Deze energiebronnen zijn onuitputtelijk en niet schadelijk voor het klimaat. Aardgas is een fossiele brandstof met CO 2 uitstoot en niet hernieuwbaar en is daarom niet groen.

Hernieuwbaar (renewable)

Een natuurlijke energiebron die niet opraakt bij gebruik, zoals water-, wind- , zonne-energie of warmte energie uit de aarde (geothermie).

Hybride auto

Auto's die aangedreven worden door zowel een elektromotor en een verbrandingsmotor. Een "full" hybride auto wekt de elektriciteit voor de elektromotor op met een een verbrandingsmotor. Een plug-in hybride kan opgeladen worden via het elektriciteitsnet. Hybride auto's hebben een lager energieverbruik en een lagere CO 2 uitstoot.

Isolatie -glas HR en U-waarde

De isolatiewaarde van glas wordt geclassificeerd met de aanduidingen HR, HR+ en HR++ gebaseerd op de hoeveelheid warmte die doorgelaten wordt: de U-waarde. Hoe lager de U waarde hoe beter het glas isoleert. HR++ glas heeft een isolatie U waarde die kleiner is dan 1.2 W/m 2K, met andere woorden het glas laat minder dan 1.2 Watt door per vierkante meter bij een temperatuur van 1 graad Kelvin.

Isolatie - R waarde

Uitgedrukt als R-waarde, ook Rd-waarde genoemd. Dit geeft aan hoe goed een isolatiemateriaal van een bepaalde dikte thermisch isoleert. Hoe hoger de waarde, hoe beter de thermische isolatie. De R-waarde wordt berekend door de dikte van het isolatiemateriaal te delen door het warmtegeleidend vermogen (de Lambda waarde). Heeft het materiaal meerdere, verschillende isolatie-lagen dan wordt de Rc waarde gebruikt en dat is de som van de R-waarden van de verschillende lagen.

Isolatie woning, K-waarde

De isolatiewaarde van een huis als geheel wordt uitgedrukt in de K-waarde. Een lage K-waarde staat voor weinig warmteverlies. De K-waarde wordt bepaald door de isolatie onder meer het dak, vloer, ramen en buitenmuren en door de de verhouding tussen het volume van de woning en het oppervlak dat bloot staat aan warmteverlies. Sinds 2006 is de norm voor een nieuwe woning verlaagd van K55 naar K45.Vanaf 2012 is dat K40.

Insolatie (insolation)

De hoeveelheid zonne-energie per oppervlakte en in een bepaalde tijd, vaak uitgedrukt in Watts per vierkante meter per dag. Insolatie is hoog bij de evenaar en lager richting zuid- en noordpool omdat de invalshoek van het zonlicht afneemt. Insolatie is een belangrijke factor bij de opbrengst van zonnepanelen, maar ook bij de bouw van woningen die koel moeten zijn in de zomer en warm in de winter.

Joule

Eenheid van energie, genoemd naar James Joule. 1 Joule = 1 Newton Meter. De energie die nodig is om een voorwerp te verplaatsen met een kracht van 1 Newton over een afstand van 1 meter. Omdat de Joule, afgekort als "J"een relatief kleine eenheid is wordt vaak mega (miljoen, MJ, 10 6), giga (GJ, 109) of zelfs peta (PJ, 1015) Joules gebruikt. Zo wil Nederland in 2020 zoals vastgelegd in het energieakkoord 100 PetaJoule aan energie besparen. Dat zijn zo'n 27778 GWh (GigaWattUur) = 83 gemeenten zoals Roerdalen (2016 verbruik)

Klimaatakkoord

Het klimaatakkoord omvat afspraken van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden over de maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot in Nederland kunnen halveren zoals vastgelegd in het regeerakkoord. In Nederland willen we in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990 en dat richt zich voornamelijke op CO2. Het klimaatakkoord is in de zomer van 2018 in grote lijnen vastgelegd en zal in de rest van 2018 meer concreet uitgewerkt worden om in 2019 met de uitvoering te kunnen beginnen. Er is een goede website van de overheid waar alles uitgelegd wordt en waar ook de voortgang te volgen is https://www.klimaatakkoord.nl/. Een presentatie over de voortgang d.d. 11-4-2018 door Ed Nijpels is op deze website te vinden. De laatste slide van deze presentatie geeft een tijdsoverzicht van de verschillende stappen van de energietransitie in Nederland. De website geeft ook de doelen weer voor de verschillende sectoren: elektriciteit 20.2 megaton CO2 minder, gebouwde omgeving, 3.4 megaton CO2 minder, landbouw 3.5 megaton CO2 minder, mobiliteit 7.3 megaton CO2 minder, industrie 14.3 megaton CO2 minder.

KiloWattpiek

KiloWattpiek Eén kiloWattpiek, afgekort tot kWp komt overeen met het vermogen dat geleverd wordt door een lichtbron van 1000 Watt/m² licht te laten schijnen op 1 m² zonnecellen bij 25°C (laboratoriumopstelling). 1 Wp of Wattpiek is 1/1000 van een kWp. Zie Wp (Wattpiek)

KiloWattuur (kWh)

Dit is een veel gebruikte eenheid voor het gebruik van energie per tijdseenheid. Afgekort als kWh, of kilo (1000) Watt (eenheid van energie =Joule/sec) per uur , dat is de hoeveel stroom die b.v. een 1000 Watt lamp in een uur tijd verbruikt. Een gemiddeld gezin gebruikt 3000 à 4000 kWh per jaar aan elektriciteit. 1 kWh = 1000x 360 Joules = 3.6 MJoules (mega Joules).

Koolwaterstoffen

Organische chemische verbindingen die bestaan uit watersof (H) en koolstof (C). Een verzamelnaam die vaak gebruikt wordt voor kolen, olie en aardgas omdat deze grotendeels uit koolwaterstoffen bestaan.

Lage temperatuur radiator of convector

Een radiator of convector die bij veel lagere temperaturen dan een normale radiator of convector (30-40 °C vergeleken met 60-70 °C) optimaal warmte afgeeft doordat ze een groter afgifte oppervlakte hebben. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik bij warmtepompen die een hoger rendement hebben bij lagere afgifte temperaturen. Het huis kan dan met zo'n lagere temperatuursysteem toch goed warm worden.

LED lampen

Light Emitting Diode. De LED lamp werkt op het principe van straling van licht met een specifieke golflengte opgewekt door een klein stroompje in een halfgeleider. Deze lampen gebruiken veel minder energie dan de oude gloeilampen (en worden veel minder warm). Voor het vergelijken van gloeilampen met LED lampen is niet alleen het vermogen (Watt) belangrijk maar ook de kleur (golflengte, of kleurtemperatuur, uitgedrukt in Kelvin) van het licht en de licht intensiteit (uitgedrukt in Lumen). De kleur van het licht varieert tussen blauwig (korte kolflengte, hoge kleurtemperatuur) en rood-achtig (lange golflengte, lage kleurtemperatuur). De eerste LED lampen werden ervaren als koud, blauwig licht. Dat is erg verbeterd, met zelfs lampen die het hele kleurspectrum kunnen laten zien. De meeste thuislampen hebben een zachtwitte kleur van ongeveer 2700 K, overeenkomend met de oude gloeilamp.

Het aantal lumen (de hoeveelheid licht) gedeeld door het aantal watt (de hoeveelheid stroom die de lamp verbruikt) bepaalt hoe efficiënt en dus energiezuinig de lamp is. Het is dus belangrijk om bij de aankoop van lampen te letten op de kleur (K), intensiteit (Lumen) en het verbruik (Watt) van de LED lamp. Voor LED lampen die op een transformator of voorschakelapparaat aangesloten worden is het belangrijk te checken of deze geschikt zijn voor het type LED lamp. De consumentenbond geeft een goed overzicht van de terminologie en waarop gelet moet worden bij de aanschaf van LED lampen. https://www.consumentenbond.nl/led-lamp/kopen

Lage energie woningEen woning met een energie K waarde beter dan K30 waardmee het energieverbruik voor verwarming lager is dan 60 kWh/m 2

LNG

Liquid Natural Gas: vloeibaar methaan gas. Bio-LNG is gemaakt uit biogas

Meterstand

Meterstanden geven aan hoeveel elektriciteit en/of gas gebruikt wordt. Bij domme meters moeten de meterstanden handmatig doorgegeven worden aan de energieleverancier die op basis daarvan een eindafrekening maakt (verschil tussen vorige en huidige meterstand). Met de slimme meter gebeurt dit automatisch en daarbij worden zowel de geleverde als de terug geleverde energie geregistreerd.

Monokristallijn paneel

Monokristallijne (c-Si) panelen bestaan uit zonnecellen die worden gemaakt van silicium. Gesmolten silicium wordt op een speciale manier gestold waarbij het een homogene kristalstructuur aanneemt. Het silicium kristal dat zo gevormd wordt, heeft de vorm van een cilinder. Dunne plakjes van de cilinder vormen de zonnecellen. Door de ronde vorm van de cellen kan het paneeloppervlak niet optimaal benut worden. Achter de ronde cellen wordt een witte of zwarte folie geplaatst, waardoor de ruimte tussen de ronde cellen wit of zwart kleurt. De zonnepanelen met witte folie presteren iets beter, doordat de witte folie zonlicht weerkaatst, waardoor de panelen minder warm worden. Met zwarte folie vallen de panelen minder op, wat mooier is om te zien. Omdat zwart zonlicht absorbeert, worden de zonnecellen warmer. De cellen hebben een lager rendement bij hogere temperaturen. Monokristallijne zonnecellen zijn het duurste en meest energie-intensief om te produceren, maar meestal geeft dit celtype wel het beste rendement.

Nationaal Energie Akkoord

In het Nationaal Energie Akkoord (NEA) zijn in 2013 de energiedoelstellingen vastgelegd voor energiebesparing, duurzame energie en klimaatmaatregelen: Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar. 100 petajoule aan energiebesparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020 . Een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu ruim 4 procent) naar 14 procent in 2020. Een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023. Ten minste 15.000 voltijdsbanen, voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren te creëren. Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend en dat betekent een drastische beperking van de CO 2 uitstoot naar bijna 0 in 2050

Netbeheerder

Een netbeheerder is de onderneming die door de wet aangewezen is om één of meer netten te beheren. De verantwoordelijkheid van de netbeheerder is ruim: ervoor zorgen dat het netwerk voortdurend toegankelijk is, voldoende functioneert, dat klanten snel worden aangesloten en dat storingen zo snel mogelijk worden verholpen. Het gaat zowel om het elektriciteits- als het gasnetwerk. Netbeheerders zijn ook verplicht om de teruglevering van energie op te nemen en daarvoor een vergoeding te betalen na saldering.

Nul-op-de-meter huis

Nul-op-de-meter (NOM) betekent simpelweg dat alle energie die de woning gebruikt zelf opwekt wordt; een energie-neutraal huis. De woning heeft ook geen gasaansluiting mee. In strikte zin is de meter nooit op nul, maar wordt deze term gebruikt bij huizen die onder genormeerde condities zelf alle benodigde duurzame energie opwekken voor ruimteverwarming, warm tapwater, hulpenergie en huishoudelijke elektra. Het "Active House" concept is een term die ook gebruikt wordt voor een energie-neutraal huis: zeer goed geïsoleerd, drielaags glas, goede kierdichting, een energiezuinig ventilatiesysteem, zonnepanelen die genoeg opwekken voor het verbruik van alle energie in huis inclusief verwarming met een warmtepomp warmte terugwinning uit ventilatielucht.

Omvormer

Omdat zonnepanelen gelijkstroom produceren en ons elektriciteitsnetwerk wisselstroom gebruikt moet de elektriciteit die opgewekt wordt omgezet worden en dat gebeurt met omvormers. Het kiezen van het type omvormer is belangrijk. Bij micro-omvormers (micro-invertors) wordt elk paneel op een aparte omvormer aangesloten die de gelijkstroom van het paneel omzet naar wisselstroom. Dit is belangrijk bij panelen die last hebben van schaduw. Bij gewone (string) omvormers worden alle panelen op een omvormer aangesloten. Daarbij wordt het vermogen van alle aangesloten zonnepanelen bepaald door het paneel met de minste opbrengst (in de schaduw). Micro omvormers zijn duurder maar hebben in het algemeen een veel langere levensduur. Zij hebben ook het voordeel dat ieder paneel apart uitgelezen kan worden. Valt er een paneel uit dan blijft de rest normaal functioneren. Omvormers moeten altijd aangepast zijn aan het vermogen van de aangesloten zonnepanelen en moeten ook op een juiste manier aangesloten worden op de hoofdaansluiting via daarvoor geschikte groepen. Het vermogen van de omvormer moet passen bij het vermogen van de aangesloten zonneanelen. Daar zijn wettelijke regels voor (NEN1010). Omvormers kunnen warm worden. Sommige typen moeten gekoeld worden en dat kan storend geluid produceren. String omvormers hebben een kortere levensduur (12-15 jaar) dan micro omvormers (20-25 jaar), maar kunnen wel gemakkelijker vervangen worden. Het is belangrijk dat omvormers goed en continu uitgelezen kunnen worden om storingen op te sporen en op te lossen. Er zijn veel soorten en maten. Kies de omvormer(s) die het beste bij uw situatie passen en daar is goed advies voor nodig. Het gaat ook over uw veiligheid en die van anderen. Heeft u een dak zonder schaduw dan is een string-opstelling een goedkopere en toch goede oplossing. Is er schaduw dan is het beter om micro omvormers of optimisers met omvormer te gebruiken.

Optimiser

Dit is een regelunit, een stuk electronica, wat onder ieder paneel aangesloten wordt en wat ervoor zorgt dat de opbrengst van ieder paneel gemaximaliseerd wordt. Bij gewone (string) opstellingen worden alle panelen op een omvormer aangesloten. Daarbij wordt het vermogen van alle aangesloten zonnepanelen bepaald door het paneel met de minste opbrengst (in de schaduw). Optimisers zijn een goede oplossing voor panelen in schaduw-situaties, net zoals micro-omvormers. Beide zijn goede oplossingen voor schaduw problemen en afhankelijk van het aantal wat nodig is kunnen de kosten vergelijkbaar zijn. Beide systemen zijn duurder dan een string-opstelling.

Peta JoulesZie Joule, 1 Peta Joule (PJ) = 10 15 Joules

Passief Huis

Een woning die voldoet aan de eisen van het passiefhuis-certificaat. Dit betekent dat er niet meer dan 15 kWh/m² per jaar verbruikt mag worden voor ruimteverwarming. Bij een passief huis ligt de nadruk op het beste gebruik van passieve energiebronnen zoals zonnewarmte. Het ontwerp is belangrijk waarbij materialen (isolatie), ligging, lichtinval en glasoppervlak een belangrijke rol spelen. In principe moet de passieve energie uit het zonlicht voldoende warmte opleveren om de temperatuur in de woning aangenaam te houden. Passiefhuizen zijn niet per definitie energie-neutraal, maar zijn wel gemakkelijk energie-neutraal te maken.

Polykristallijn paneel

Polykristallijne of multikristallijne (poly-Si of mc-Si) zonnecellen worden gemaakt door gesmolten silicium in vierkante gietvormen te te laten stollen. Door de vierkante vorm passen de plakken die van deze gietvormen gesneden worden als zonnecellen beter in zonnepanelen. De cellen bestaan uit een aggregaat van verschillende silicium kristallen, waardoor hun opbrengst minder is en hun kleur een duidelijke schakering vertoont van donker naar lichter. Het productieproces is simpeler en daardoor goedkoper.

PostcodeRoos Regeling

Met de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de 'Postcoderoosregeling' genoemd krijgen leden van een coöperatie een energiebelastingkorting voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Door deze landelijke regeling van de overheid kunnen inwoners van een wijk of dorp met elkaar op een financieel rendabele manier aan de slag met lokaal en duurzame energie. De PostCodeRoos Regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders (in aangrenzende postcodegebieden) geïnstalleerd kunnen worden.http://www.postcoderoosregeling.nl/ De Postcoderoos werd in eerste instantie (1-1 2014) bepaald door het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt. De roos is bepaald door het postcodegebied waarin het zonnedak/park ligt en de direct daaraan grenzende postcodegebieden. Dus gebieden waarin de postcodes dezelfde vier cijfers hebben. Dat is verder versoepeld op 1-1 2016 waarbij het zonnedak/park niet meer in het midden van de roos hoeft te liggen, maar het mag ook in de randen, de blaadjes, liggen, de "postcoderups". Leden kunnen profiteren van de regeling als ze in de roos/rups wonen of hun bedrijf hebben.

PV Paneel

Photo Voltaische (PV) panelen hebben een oppervlakte van zonnecellen die lichtenergie omzetten in elektrische energie door het photo-voltaisch effect. PV panelen worden meestal bovenop daken aangebracht, bij voorkeur aan de zuidkant voor een optimale lichtinval. In zonneparken worden grote aantallen PV panelen op rekken bij elkaar gezet om grote hoeveelheden elektriciteit op te kunnen wekken. Om de opbrengst te vergoten worden de PV panelen ook steeds vaker op dragers aangebracht die meedraaien met de zon (zonnetrackers) . De panelen kunnen ook geïntegreerd worden in daken en zijn dan tevens dakbedekking. PV panelen omvatten een breed scala met verschillende typen van zonnecellen zoals CIS (Thin Film -Dunne Film), Mono- en Polykristallijn. Een nieuw ontwikkeling in hogere efficiëntie zonnecellen zijn gebaseerd op het mineraal Perovskite (CaTiO 3).

Rendement

Rendement bij energieomzettingen is de verhouding tussen de uitgaande nuttige energie en de energie die gebruikt wordt. Financieel rendement is de verhouding tussen kosten en opbrengst. Het is belangrijk om altijd onderscheid te maken wat er bedoeld wordt. Het technisch rendement van zonnepanelen is momenteel zo'n 20%, maar in verschillende landen is het economisch rendement van dezelfde panelen heel verschillend door andere overheidsregelingen. Hoeveel kan er bereikt worden met een investering? De technologie verbetert continu, maar moet je dan wachten op goedkopere windmolens die meer stroom opwekken of goedkopere zonnepanelen die meer zonlicht omzetten naar elektriciteit? Niet alleen een simpele commerciële afweging waarin subsidies en BTW voordelen ook een rol spelen maar waar het streven naar een duurzamere wereld ook belangrijk is in het grote plaatje.

RES xxxxxxx

Salderen

Saldering is het verrekenen van verbruikte stroom met de over diezelfde aansluiting zelf geleverde stroom. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen: energiebelasting, opslag Duurzame Energie en BTW) voor de terug geleverde energie als die hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt. Wordt er meer terug geleverd dan verbruikt dan ontvangt men daarvoor wel een lagere prijs. Hoe lang zal de salderingsregeling blijven? Oorspronkelijk tot 2023, maar dat werd in het regeerakkoord van 2017 veranderd naar een terugleversubsidie in 2020. In 2018 werd de regeling weer verlengd tot en met 2020 en in 2019 meldt minister Wiebes dat de salderingsregel in de huidige vorm verlengd wordt tot 2023. Vanaf 2023 zal deze dan stapsgewijs afgebouwd worden tot 2031. De details hiervan moeten nog uitgewerkt worden. Alle kleinverbruikers zouden dan in 2023 moeten beschikken over meters met een dubbel meetwerk (levering en terug levering).

SEEH XXXXXX

SDE+

Stimulering Duurzame Energieproductie De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind(land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Slimme meter

De slimme energiemeter is een digitale energiemeter die zowel geleverde als terug geleverde energie registreert en dit automatisch doorgeeft aan de netbeheerder. Dat kan overigens op verzoek uitgezet worden en dan moet het verbruik alsnog met de hand doorgegeven worden. Automatische registratie geeft een detail overzicht van het energieverbruik wat een goede hulp kan zijn bij het het opzetten van besparingsmaatregelen. Met de salderingsregeling wordt de teruglevering afgetrokken van de geleverde elektriciteit. Dat gebeurt in de slimme meter direct. Als er meer geleverd wordt dan er gebruikt wordt over het hele jaar dan ontvangt u daarvoor een lager bedrag dan u zelf betalen moet voor geleverde elektriciteit. Analoge draaistroom meters draaien terug bij de teruglevering van elektriciteit. Dat is dus een directe vorm van saldering. Momenteel is er nagenoeg geen verschil in termen van kosten. Zou de huidige saldering in de toekomst veranderen dan kan een analoge draaistroom meter financieel gunstiger zijn omdat die gewoon blijft terugdraaien en dus blijft salderen. Vandaar dat je vaker het advies ziet om geen slimme meter te installeren. Komt een analoge meter op een lagere stand uit dan aan het begin van het jaar, dan is wel al vaker gebleken dat het een lang en moeilijk proces is om geld terug te krijgen. In het nieuwe regeringsakkoord wordt aangegeven dat de salderingsregeling al in 2020 vervangen wordt door een leveringssubsidie. Er zijn verder nog geen details over hoe die gaat uitpakken.

Sluimerverbruik

Energiegebruik van apparaten terwijl ze niet gebruikt worden. Vaak hoger dan je denkt omdat er toch heel wat sluimerverbruikers zijn (TV op standby, computer, audio, laders, WIFI repeaters, modem) . Een gemiddeld huishouden heeft zo'n 150-200 Watt aan sluimerverbruik. Dat is toch zo'n 1300-1750 kWh per jaar. Het slimmemeterportal.nl heeft een bredere definitie en beschouwt sluimerverbruik als het verbruik van apparaten die altijd aanstaan, dus ook b.v. koelkasten, diepvriezers en afzuigingsventilatoren. Dat is ook zinvol omdat dan ook gekeken wordt naar onnodig energiegebruik van deze apparaten, bv een oude diepvriezer met een dikke ijsafzetting. Een slimme meter kan inzicht geven in details van het energieverbruik en daarmee helpen om grote 'sluimerverbruikers'op te sporen. Om hoog sluimerverbuik te signaleren is niet zo moeilijk maar om de oorzaak te vinden vereist vaak speurwerk waarbij in het moeilijkste geval apparaten beurtelings afgesloten moeten worden.

Terugverdientijd

Hoelang het duurt om de aankoop-, installatie- en onderhoudskosten terug te verdienen. Terugverdienen kan door kostenbesparing door energiebesparing en/of eigen energieopwek in combinatie met subsidieregelingen en belastingvoordelen.

Vermogen

De hoeveelheid energie die geleverd kan worden door b.v een zonnepaneel of een windturbine. Uitgedrukt in Watt (=1 Joule/sec). Een zonnepaneel met een vermogen van 250 Wattpiek levert kan maximaal in een uur tijd 0.25 kWh leveren. 12-16 panelen van 250 Wattpiek kunnen zo'n 3000-4000 kWh/jaar leveren. Eem windturbines met een vermogen van 2.5 MW (MegaWatt) levert op jaarbasis in Limburg zo'n 4.5 GWh (Giga = 10 9).

Warmtenet

Een warmtenet is een netwerk van goed geïsoleerde buizen onder de grond waardoor door warmte getransporteerd wordt van een warmte bron naar een plaats waar warm water nodig is zoals bijvoorbeeld een huizencomplex wat daarmee verwarmd wordt. De warmtebron kan de restwarmte zijn van een fabriek, maar ook een geothermische bron, of een centrale verwarmingssysteem. Omdat de meest warmteverliezen plaatsvinden door het transport in het buizen-netwerk is het belangrijk dat bron en gebruik dicht bij elkaar zijn. Warmtenetten vind je dus al op plaatsen waar veel mensen bij elkaar wonen. Fabrieken worden veelal op veilige afstand van wooncentra gebouwd vanwege veiligheidsredenen, maar daarmee is het ook moeilijk om de restwarmte van fabrieken beter te gebruiken. Geothermie biedt wellicht de mogelijkheid om warmtenetten op te zetten waar woningbouw en geologie van de ondergrond goed gecombineerd kunnen worden. Dat betekent ook dat er een betere planning voor woningbouw nodig is waarbij ook de mogelijkheid voor warmtenetten bekeken wordt.

Warmtepomp

Een warmtepomp onttrekt warmte van een omgevings-bron en kan daarmee warmte leveren voor warm water of verwarming. Die omgevings-bron kan de buitenlucht zijn (luchtwarmetpomp), de ondiepe ondergrond via een buizenstelsel in de grond, verticaal in putten of horizontaal ondiep imet slangen in sleuven, oppervlaktewater, of restwarmte uit een industrieel proces of van een groentekas. Een warmtepomp is gewoon een omgekeerde koelkast (compresser met condensor en verdamper). Met een elektrisch aangedreven compressor wordt in een gesloten circuit een vloeistof rondgepompt die een lage verdampingstemperatuur heeft. Afhankelijk van druk en temperatuur verdampt de vloeistof waarbij warmte ontrokken wordt aan de omgeving en condenseert het gas weer naar een vloeistof waarbij weer warmte vrijkomt. Die warmte kan gebruikt worden voor het verwarmen van een huis of voor het maken van warm/heet water. Een verwarmingssysteem met een warmtepomp werkt in het algemeen op lagere temperaturen dan een gas-gestookte verwarming omdat dan het rendement hoger is. Daarvoor zijn ook speciale laag-temeperatuur radiotoren en convectoren ontwikkeld. Warmtepompen hebben een beter rendement dan gasketels en zijn energiezuiniger. De elekticiteit die nodig is voor warmtepompen kan duurzaam opgewekt worden.

Waterzijdig Inregelen

Het overgrote deel van CV installaties (naar schatting 75%) in Nederland is niet "waterzijdig" ingeregeld. Dit houdt in dat de doorstroming van de radiatoren van deze installaties niet geoptimaliseerd is. Daardoor heeft de CV ketel vaak een hogere watertemperatuur nodig om de woning te verwarmen. De aanvoer temperatuur van de CV ketel moet dan op een te hoge temperatuur staan en daarmee is de retour temperatuur ook hoog, waardoor zelfs een HR ketel niet op het maximale rendement werkt. Die verbruikt daardoor ook meer aardgas dan feitelijk nodig is. Het comfort van de woning blijft ook nog eens slecht door niet gelijkmatige opwarming en vaak met ruimtes die niet goed warm te krijgen zijn, maar ook situaties waarbij het te warm wordt in bepaalde ruimtes na het opstarten van de CV. Ook de modulerende functie van moderne HR ketel gaat dit probleem niet oplossen want die regelt de aanpassing van de gasvlam maar dan wel aan de hogere warmtebehoefte. Bij oude CV ketels helpt waterzijdig inregelen wel het comfort, maar veel minder het gasverbruik omdat de ketel altijd op volle kracht brandt. De CV ketel moet dan handmatig op een lagere watertemperatuur bijgesteld worden. Door de doorstroming van water in de radiotoren te optimaliseren verbetert de afgifte van warmte in de woning en verbetert het comfort terwijl het gasverbruik daalt, typisch met zo’n 10% en soms wel met 20%. Het instellen van de radiatoren van de CV installatie wordt “waterzijdig inregelen” genoemd. Bij een goed gereguleerd CV systeem kan de watertemperatuur dus lager, zonder dat er op comfort ingeleverd wordt. Een modulerende ketel doet dat vanzelf al. Bij oudere systemen kan en moet dat handmatig ingesteld worden om een beter rendement van de ketel te bereiken. Waterzijdig inregelen en het instellen van de watertemperatuur bij ketels die niet moduleren is geen moeilijk, maar wel een bewerkelijk gebeuren wat feitelijk bij installatie gedaan moet worden. Voordat er circulatiepompen in de CV installaties gebruikt werden was het een standaard onderdeel van de installatie omdat er anders grote verwarmingsproblemen in huis waren. Zo’n systeem was helemaal afhankelijk van pure convectie en dus een goede doorstroming. Het gebeurt momenteel echter nog maar zelden omdat het tijd kost en dus extra kosten met zich mee brengt. Zonder inregelen kan de offerte goedkoper en dat is waar de koper naar kijkt. Er is ook geen vraag naar omdat vrijwel niemand weet wat het is. Omdat het overgrote deel van de woningen in Nederland nog met aardgas verwarmd wordt kan het waterzijdig inregelen van het CV systeem potentieel een aanzienlijke besparing van het gasgebruik opleveren. De Consumentenbond noemt een totale jaarlijkse besparing vergelijkbaar met het gasgebruik van een grote stad als Den Haag

Waterstof

De mogelijkheden en huidige status van waterstof voor de verduurzaming van Nederland wordt beschreven in een aparte notitie zie waterstof

Watt

Eenheid van vermogen (energie per tijdseenheid), genoemd naar de Schotse ingenieur James Watt . 1 Watt = 1 Joule/seconde = 1 Newtonmeter/seconde. Een lamp van 100 Watt gebruikt 100 Joule aan energie per seconde en dat is op een uur 360,000 Joule = 100 Wh = 0.1 kWh (kiloWattuur)

Wp (Wattpiek)Wattpiek is de eenheid voor het piekvermogen van zonnepanelen; het maximale vermogen bij standaard testcondities.. 1 Wattpiek levert 1 Watt aan Elektrische energie onder specifieke standaard test omstandigheden. Typische zonnepanelen hebben een vermogen tussen de 200-300 Wp, en kunnen dus onder de juiste (maximum) omstandigheden 200-300 Watt leveren. Om een internationale vergelijking te kunnen maken tussen verschillende typen en merken zonnepanelen, worden getest onder 'standaard test condities.'::

  • Instraling: E = 1000 W/m²

  • PV-celtemperatuur: T c = 25 ° C

  • Lichtspectrum-specificatie: AM = 1,5 Deze laatste grootheid " Air-Mass" is een maat voor de absorptie van (zon)licht door de omgevingslucht, en is onder andere afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid.

Zonneboiler

De combinatie van opslagtank voor warm water, verwarmd door een zonnecollector is een zonneboiler.

Zonnecel

Een zonnecel produceert elektrische energie uit opvallend zonlicht. Fotonen (lichtdeeltjes) slaan elektronen los uit de kristalstructuur van de zonnecel die dan door de speciale opbouw van de zonnecel een spanningsverschil in de cel veroorzaken, waardoor er een elektrische stroom gaat lopen. De verschillende typen zonnecellen zijn gebaseerd op de verschillende typen halfgeleiders die ontwikkeld zijn om te proberen om deze omzetting zo efficiënt mogelijk te maken. De meest gebruikte zonnecellen zijn gebaseerd op Silicium (Si) en CIS: Koper (Copper), Iridium en Selenium. De omzettings-efficiëntie van deze cellen is zo'n 15-20% . Een nieuwe ontwikkeling gebruikt het mineraal Perviskite (CaTiO 3) met een hogere omzettings-efficiëntie van zo'n 22%. Door verschillende lagen van zonnecellen op elkaar te plaatsen die ieder gevoelig zijn voor een bepaalde golflengte van invallend licht is het waarschijnlijk mogelijk om in de toekomst de efficiëntie van de zonnecel te verdubbelen. De fotosynthese in planten heeft ter vergelijking een omzettings-efficiëntie van zonne-energie van bijna 100%. We hebben nog veel te leren.....

Zonnecollector

Een paneel met pijpen waardoor water stroomt wat door de opvallende zonne-energie verwarmd wordt. Dit kan vervolgens worden opgeslagen voor warm water gebruik of voor het verwarmen van water of ruimtes. De zonnecollector is een belangrijk onderdeel van de zonneboiler. Heatpipes zijn speciale hoog-rendement zonnecollectoren met een hogere opbrengst dan een conventionele zonnecollector met pijpen van koper onder vacuüm die de warmte zeer goed geleiden en overbrengen.

Zonnetracker

Een zonnetrekker bestaat uit een langs twee assen roterend rekwerk met zonnepanelen die daarop bevestigd zijn. Het rekwerk kan door het draaien langs de horizontale en de verticale assen, gestuurd door slimme elektronica, de zon volgen. De panelen zijn zo altijd optimaal naar de zon georiënteerd. Zonnepanelen op een zonnetracker hebben daardoor een hogere opbrengst dan panelen die een vast oriëntatie op een dak hebben of op een rek op de grond. De opbrengst kan ook al verhoogd worden door een simpeler systeem waarbij de panelen op rekken geplaatst worden die langs een (horizontale) as kunnen roteren. Met deze rekken kunnen de panelen aangepast worden aan een hogere zonnestand in de zomer en een lagere in de winter. Voorbeelden uit de regio zijn de "butterfly" van Heemels in Paarlo (foto hieronder), de vier zonnetrackers bij de St Jansberg in Maaseik en de Electric Tree in Haelen.

Zonuur (vol)

De intensiteit van de zonnestraling verandert met het uur van de dag, de tijd van het jaar en de weersomstandigheden. Om toch gemakkelijk te kunnen werken met gegevens over de instraling, wordt de totale hoeveelheid zonne-energie uitgedrukt in uren volle zon per m2. Een volzonuurkomt overeen met de hoeveelheid energie die op een wolkenloze zomerdag in 1 uur op een op de zon gericht vlak valt. Als internationale standaard wordt aangenomen dat bij "volle zon" een vermogen van 1000 W per m2 op het aardoppervlak wordt ingestraald. Eén uur volle zon levert dan dus als maat 1000 Wh per m2. In Limburg is het gemiddelde ongeveer 2,7 uur volle zon per dag (2,7 kWh/m2), in december is dat 1/2 zonuur en in juni zo'n 5 zonuur.

Veelgebruikte eenheden op een rijtje

eenheid. naam. definitie

mW milliWatt. 1 milliwatt = 1Watt/1000

W. Watt. 1 J/sec. Een Watt is 1 Joule/seconde

kWkiloWatt1 kW = 1 kiloWatt = 1000 Watt = 1000 Joule/sec. = 1 kiloJoule/Sec

MWMegaWatt1 MW = 1000 kW = 1.000.000 W = 1.000.000 Joule/sec = 1000 kJ/sec = 1 MJ/seclet op! MW = MegaWatt, mW = milliWatt

de hoofdletter M heeft de betekenis Mega

de kleine letter m heeft de betekenis milli

kJkiloJoule1 kJ = 1000 Joule

MJMegajoule1 MJ = 1000 kJ = 1.000.000 J

GJGigaJoule1 GJ = 1000 MJ = 1.000.000 kJ = 1.000.000.000 J

kWhkiloWattuur1 kWh = 1 kW gedurende een uur = 1000 Watt gedurende 3600 seconden = 3.600.000 Joule = 3.600 kJ = 3,6 MJ

MWhMegaWattuur1 MWh = 1 MW gedurende een uur = 1000 kW gedurende 3600 sec. = 3.600.000 kJ = 3.600 MJ = 3,6 GJ

kW, MW zijn eenheden voor vermogen

kWh, MWh zijn eenheden voor energie